Werkboerderij

beschrijven boerderijvorm:

Onderstaande criteria zijn vastgesteld:
• Om voldoende activiteiten te kunnen ontwikkelen is ca 1,5 hectare benodigd.
• Bedrijvigheid. Daar verstaan de meeste ouders onder dat er veel te doen en te beleven is op de boerderij. Er moet en kan gewerkt worden op diverse manieren.
• De gedachte welke dieren die aanwezig moeten zijn, loopt bij ouders nog duidelijk uiteen. Het is duidelijk dat eigenlijk alle ouders wel een voorkeur hebben voor een divers “aanbod” aan grootvee. Te denken valt aan koeien, varkens, geiten en eventueel paarden, ook zal er kleinvee zoals konijnen, kippen, honden, katten enz aanwezig moeten zijn. De boerderij krijgt dan het karakter van een kinderboerderij. Een en ander is sterk afhankelijk van de toekomstige locatie.
• De ouders zijn van mening dat er op de boerderij een aantal zaken, materialen aanwezig moeten zijn die heel sterk associatief zijn met de boerderij. Denk hierbij aan de tractor, gereedschap zoals een riek enz. Dit is volgens een aantal ouders heel belangrijk voor de voldoening die hun kind beleeft tijdens het invulling geven aan de dag.
• Er zijn een aantal deelnemers, die veel behoefte hebben aan een rustige, gestructureerde omgeving. In principe bedoelen de ouders daarmee dat zij een omgeving willen creëren, waar o.a. door middel van een goed dagprogramma en begeleiding voldoende voorspelbaarheid en structuur wordt geboden. Dit geldt eigenlijk wel voor alle deelnemers. In het bijzonder wordt met de term rust ook gedoeld op een rustige, veilige omgeving aan de rand van het dorp.
• Wellicht is het wenselijk dat er een bijverkoop is van producten. Op deze manier creëert men extra dagbestedingplaatsen en is er meer diversiteit in het aanbod.
• Er is nog gesproken over andere nevenactiviteiten. Een voorbeeld waar over gesproken is een terrasje met koffie/ thee en eventueel producten uit eigen boerderij die geserveerd kunnen worden. Ook weer meer aanbod voor dagbesteding.
• Op het gebied van landbouw wordt er gedacht aan de volgende mogelijkheden: boomgaard, moestuin, kas, maïs, bieten, biologische productie.
• Bij huishoudelijke taken kan er gedacht worden aan kantine werk. De aanwezigheid van de kantine creëert tevens weer extra mogelijkheden voor dagbesteding.

De stichting Buiten Gewoon is er in geslaagd een locatie te vinden die aan alle bovengenoemde eisen voldoet. Deze unieke woon- en werkboerderij wordt ontwikkeld aan de Beekstraat te Berlicum.

De navolgende doelstellingen zijn, op voordracht van de werkgroep bedrijfsvoering, vastgesteld:
 
Algemene doelstelling.
 
De werkboerderij bestaat uit twee afzonderlijke delen: het tuingedeelte en het dierenverblijf. De boerderij is gelegen in een vertrouwde plattelandsomgeving en biedt een grote variatie aan werkzaamheden en recreatie-mogelijkheden. Het is een plek waar zowel cliënten, medewerkers en bezoekers zich thuis voelen.
Op deze plek worden agrarische werkzaamheden uitgevoerd door cliënten, en werkzaamheden die daaraan zijn gerelateerd. De cliënten worden bij de uitvoering ondersteund door de medewerkers. Afhankelijk van de mogelijkheden en de wensen van de individuele cliënten, worden de werkzaamheden aangepast. Cliënten gaan aan de slag op de boerderij en gaan nieuwe vaardigheden ontdekken, aanleren, ontwikkelen en onderhouden. Ze worden in deze omgeving uitgedaagd om iets met hun mogelijkheden te doen: van het zintuiglijk beleven van alles wat zich op de boerderij bevindt tot het aanleren van nieuwe vaardigheden. Er wordt gestreefd naar zelfstandigheid. Werkplezier en zorg op maat, zijn basisvoorwaarden voor een goede dagbesteding. Het maken van een goed product en het zelf gebruiken van dit product, geeft arbeidsvoldoening. Tevens is het de bedoeling dat de producten verkocht gaan worden
De boerderij zal door de aanwezigheid van een openbaar terrein en het verkooppunt een open karakter uitstralen, waardoor integratie met de omgeving ontstaat. Dit zal een positieve uitwerking hebben op alle partijen (cliënten, medewerkers, bezoekers, veearts, vrijwilligers, leveranciers etc)
 
Doelstelling tuin
 
De tuin bestaat uit verschillende onderdelen: moestuin, pluktuin, kruidentuin, een boomgaard en de kas. De cliënten gaan met alle aspecten van het tuinwerk aan de slag. Ze werken met natuurlijke en levende producten, leren leven en werken met de cyclus van de seizoenen en leren waar mogelijk verantwoordelijkheid te dragen voor het werk en de gewassen van het land. Ook het onderhoud van het gehele terrein wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd.
Uiteindelijk levert de tuin verschillende producten op, die gebruikt worden voor eigen gebruik op de boerderij (bv. voor de dieren), voor eigen consumptie en voor verkoop aan derden.
 
Doelstelling boerderij
 
Dieren geven warmte en vriendschap. De dieren van deze boerderij zijn handzaam en toegankelijk, zowel voor de cliënten als voor de bezoekers van de boerderij. De dieren zijn een middel om tot integratie te komen met de omwonenden.
Cliënten leren werken met verschillende dieren (groot en klein) en leren verantwoordelijkheid te dragen voor deze levende wezens. Het dierenverblijf met zijn bewoners brengt een breed scala aan werkzaamheden voort, waarbij de cliënten ook kennis maken met de cyclus van leven en dood van de dieren.
De doelstellingen van de boerderij (met zijn dieren) zijn: werkverschaffing, ervaringen op doen, vaardigheden ontwikkelen, verantwoordelijkheid dragen, ontmoeting en integratie met derden.
 
 
Bezoekers van boerderij/tuin
 
Het gehele boerderijterrein bestaat uit twee delen: een afgesloten terrein (alleen toegankelijk voor medewerkers en cliënten van SBG) en een openbaar terrein voor bezoekers van buiten, wat er aantrekkelijk uitziet. Door het terrein open te stellen voor bezoekers krijgt integratie van cliënten en bezoekers een grotere kans. Door de vriendelijke entourage van het terrein zullen zowel de cliënten als de bezoekers zich welkom voelen. Het terrein zal een sfeer van rust uitstralen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden tot het bieden van educatie en de verkoop van producten.
In de opstartfase wordt gekeken naar de mogelijke belasting van het aantal bezoekers voor cliënten. Dit betekent dat er met beperkte openingstijden gestart gaat worden, om deze vervolgens later uit te breiden.
 
Doelstelling horeca.
 
Op het terrein van de boerderij komt een horeca-voorziening met (vooralsnog) beperkte openingstijden, waar cliënten werkzaamheden verrichten als dagbesteding. De horeca-werkzaamheden zullen in eerste instantie kleinschalig worden opgezet, met de mogelijkheid voor uitbreiding als dat door de praktijk aangeven wordt.
Er vindt een selectie plaats van producten om aan te bieden aan de bezoekers. Alleen die producten die door cliënten verwerkt kunnen worden en voldoen aan de horeca-eisen, zullen aangeboden worden aan derden.


Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum