Informatieavond ontwikkeling De Ploeg Berlicum

20 mei 2005

Ruimtelijke ontwikkelingen De Ploeg Berlicum

Sinds enige jaren bestaat er de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) waarin de mogelijkheid wordt geboden subsidie aan te vragen voor het afbreken van stallen. De provincie draagt zorg voor het uitbetalen van de vergoedingen voor de sloop van stallen. Deze regeling is opgesteld in het kader van de aanpak van de mestproblematiek.

Met het bouwen van woningen worden de betaalde sloopvergoedingen terugverdiend. Op deze wijze worden veel stallen afgebroken. Deze regeling staat bekend als de regeling Ruimte voor Ruimte. Het rijk verleende aan de provincie extra beleidsruimte voor het bouwen van circa 3000 woonhuizen, buiten de reguliere woningbouwcontingenten, verleend. Het gaat dan om grote woningen in het dure segment, op grote kavels. Om het toepassen van de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling mogelijk te maken is het streekplan in 2002 gewijzigd. Per 1000m² gesloopte stal mag één woning worden teruggebouw. De bouw van de woningen mag uitsluitend plaatsvinden binnen een gebied grenzend aan de rand van de bebouwde kom kernrandzone of andere clusters van bebouwing.

Om de zojuist omschreven doelstelling te bereiken is een ontwikkelingsmaatschappij voor de uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte opgericht. Voor het optimaal functioneren van deze ontwikkelingsmaatschappij is het nodig dat grond ter beschikking wordt gesteld aan de ontwikkelingsmaatschappij. Ook onze gemeente sprak eerder de wens uit dat op haar grondgebied een deel van deze Ruimte voor Ruimte woningen wordt gebouwd. Mede om dit doel te bereiken is een aantal jaren geleden een intentieovereenkomst met de provincie Noord Brabant gesloten.

De locatie en voorgestelde ontwikkelingen

Op basis van die ondertekende overeenkomst is een langdurig traject opgestart. Samen met de ontwikkelingsmaatschappij is een aantal locaties bekeken die wellicht in aanmerking komen voor de bouw van de zogenoemde ‘ruimte voor ruimte woningen’.

Het laatste jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van de ruimte voor ruimte locatie ‘De Ploeg’. Deze is gelegen in Berlicum in de oksel van de wegen De Ploeg en de Beekstraat. De locatie grenst in het westen aan bestaande bebouwing en in het oosten aan het open buitengebied.

Tijdens het planproces is de gemeente benaderd door woningstichting De Kleine Meierij (DKM). DKM heeft namelijk de gronden van het voormalige wegenbedrijf Van Lith verworven en wil op deze gronden graag woningen realiseren. Daarnaast hebben een tiental ouders zich verenigd in de stichting Buiten Gewoon en willen samen met DKM binnen het plangebied komen tot een voor deze omgeving uniek project van zorgwoningen. De stichting stelt zich ten doel het ontwikkelen en instandhouden van een woon- en werkboerderij voor verstandelijk, lichamelijk en/of meervoudig gehandicapten. Het project krijgt daarmee een zeer bijzonder karakter. Een mix van diverse woningtypen, in verschillende prijsklassen en een bijzondere woonvorm voor gehandicapten.

Gebiedsvisie/Stedenbouwkundigplan

In het gebied worden vooralsnog drie ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

 

1. de realisering van 20 ruimte voor ruimte woningen op de gronden van het voormalige agrarisch bedrijf van Van der Veerdonk aan de Beekstraat;
2. de ontwikkeling van een aantal woningen door woningstichting De Kleine Meierij (DKM) op de locatie van het voormalige wegenbouwbedrijf Van Lith;
3. het hergebruik van de boerderij Beekstraat 14 als woon-werkboerderij voor gehandicapten. Op dit moment wordt nog gewerkt aan verwerving van de locatie.

Op termijn wordt nog gedacht aan een verdere ontwikkeling van woningbouw in zuidoostelijke richting. Een mogelijke tweede fase van ruimte voor ruimte

Om de realisering van de 20 ruimte voor ruimte woningen mogelijk te maken zal een zelfstandige projectprocedure worden doorlopen. Dit gebeurt op basis van de gebiedsvisie en is nodig om, met vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, dit project te kunnen realiseren.

Op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt inspraak verleend over deze aanvraag en gebiedsvisie. De aanvraag ligt vanaf 27 mei 2005 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ontwikkeling Grondgebiedzaken van het gemeentehuis, Petrus Dondersplein 1 in Sint-Michielsgestel. De afdeling is open op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Buiten deze uren is de aanvraag op afspraak in te zien; daarvoor kunt u bellen met het onderstaande telefoonnummer.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn mening over de aanvraag kenbaar maken. Het gemeentebestuur zal de ingekomen reacties betrekken bij de afweging of zij de procedure voor een zelfstandig projectbesluit zal starten. Er is dus in deze fase nog geen besluit genomen door de gemeente over deze aanvraag.

De inspraakreacties moeten gemotiveerd zijn en moeten binnen de inzagetermijn van vier weken worden ingediend. Dit kunt u schriftelijk doen door deze te zenden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA in Sint-Michielsgestel. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw C. van Mierlo van de afdeling Ontwikkeling Grondgebiedzaken.

Informatieavond

De gemeente wil u ook graag tijdens een informatieavond informeren over de ontwikkelingen. De avond zal worden gehouden op maandag 30 mei 2005 in De Moerkoal, Driezeeg 20 in Middelrode.

Nadere informatie over de ruimte voor ruimte regeling kunt u ook vinden op de website www.ruimtevoorruimte.comStichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum