Eindpresentatie afstudeerproject HAS 's-Hertogenbosch

 

Dinsdag 5 juli 2005 hebben de 4 studentes, Liesbeth van den Oever, Liane Remmelts, Marjolein Roelofs en Zenzi Willems, van de Hogere Agrarische School
‘s-Hertogenbosch hun eindpresentatie gehouden in de Moerkaol te Middelrode.

De studentes hebben vanaf half februari tot eind juni, onder de deskundige begeleiding van Pieter Vereecken, hard gewerkt aan de afstudeeropdracht.

De opdracht is onder te verdelen in vijf hoofdvragen:
1. Op welke producten en recreatieve diensten kan stichting Buiten Gewoon zich het beste richten?
2. Hoe dient de landschappelijke inrichting van het terrein te zijn met de benodigde infrastructuur?
3. Welke investeringen moeten er gedaan worden?
4. Met welke wettelijke regelingen dient rekening gehouden te worden?
5. Hoe zou het invoeringstraject eruit kunnen zien?

Onder grote belangstelling, met zo’n 75 aanwezigen, hebben de studentes het eindrapport met groot enthousiasme gepresenteerd.

In goede samenwerking, met maandelijks overleg tussen studenten en de stichting Buiten Gewoon, is een lijvig adviesrapport opgesteld waarin alle bovengenoemde opdrachten uitvoerig zijn beschreven. De studentes geven adviezen over mogelijk aan te schaffen planten en dieren. Ze zijn in een bijlagenbundel uitvoerig uitgewerkt. De geschikte rassen van zowel dieren als planten en hun kenmerken staan hierin vermeld alsmede de verzorging, mogelijke ziektes etc.

De inrichting van het terrein aan de Beekstraat te Berlicum is volledig in kaart gebracht Bovendien is er bodemonderzoek verricht. De studentes adviseren om het terrein op te splitsen in een openbaar gedeelte en een gedeelte voor de bewoners en hulpboeren van de Stichting. In het gedeelte voor de bewoners is, naast de woningen voor 10 personen, een werkschuur geplaatst die als centraal punt gelegen is voor de boerderij activiteiten. Tevens is hierin opgenomen een moestuin, kruidentuin, kas, kippenverblijf en volière. Het openbaar gedeelte heeft een eigen toegang en zal voor bezoeker van buiten toegankelijk zijn. In dit gedeelte, groot 1,8 hectare, is een kinderboerderij, een pluktuin, een fruitboomgaard, vijver etc. Het gehele terrein is rolstoel toegankelijk.


De toekomstige bewoners bedanken de studentes

Er is een begroting opgenomen van de noodzakelijke investeringen alsmede de wettelijke regelgeving waarmee rekening gehouden dient te worden. Tevens zijn een aantal organisaties opgenomen die onze Stichting kunnen ondersteunen.

De studentes adviseren om gelijktijdig met de bouw van de woning te starten met de bouw de werkschuur en de dierenverblijven. Op die manier kunnen de bewoners meehelpen met het opbouwen van het boerderij gedeelte en kunnen ze zich al snel boer voelen en het vak leren.

De Stichting Buiten Gewoon is uitermate tevreden met het eindresultaat. Het adviesrapport met de uitvoerige bijlagenbundel geeft ons een goed inzicht in de verdere ontwikkeling van deze unieke woon- en werkboerderij.

Heeft u belangstelling in het rapport dan kunt u kunt het gehele rapport inclusief bijlagenbundel bestellen op cd-rom door overmaking van € 20,-- op rekeningnummer 1904.38.754 ten name van stichting Buiten Gewoon te Rosmalen onder vermelding van: cd-rom HAS ‘s-Hertogenbosch. Na ontvangst zullen wij u de cd-rom zo spoedig mogelijk toezenden.

 Stichting Buiten Gewoon, Woon- en werkboerderij te Berlicum